Letní tábory jsou u dětí i rodičů velice oblíbené a jejich nabídka je až neuvěřitelně široká. Záleží proto jen na vás, co pro své děti vyberete. Je ale důležité vybírat tábor pečlivě, abyste toho později nelitovali vy i vaše děti. Dobré také je začít s výběrem včas, protože ty nejlepší tábory bývají brzy obsazené a je obtížné se na ně dostat. Přesto nemusíte věšet hlavu, protože i později se dá sehnat kvalitní tábor, kde budou vaše děti spokojené a užijí si ho.

            Při výběru tábora je dobré, abyste si s dítětem společně sedli a popovídali si o tom, jak by měl podle něj tábor vypadat. Společně si ujasněte, na jaký tábor by dítě vlastně chtělo jet, a teprve potom se pusťte do hledání. Ukažte mu, jaká je nabídka a jaké jsou možnosti. Důležité je mít jasno v tom, co vlastně hledáte, co od tábora očekáváte.

            Pobyt na letním táboře většinou bývá plný nejrůznějších dobrodružství a děti z něj odjíždí se spoustou nezapomenutelných zážitků. Bohužel ale ne vždy jsou tyto zážitky pozitivní. Zejména tehdy, pokud dítě jede na tábor, který nemá dostatečně kvalitní zázemí a organizátory. Proto je vždy dobré si o vybraném táboře zjistit co možná nejvíce informací, zvláště od lidí, jejichž děti se ho účastnily v minulých letech. Někteří organizátoři také nabízí možnost, abyste se na místo konání zajeli osobně podívat a udělali si tak obrázek. Toto určitě doporučuji, protože už při jednání s pořadateli zjistíte, jak na vás působí a jak to asi na táboře bude probíhat. Zcela určitě s sebou vezměte své dítě, protože i ono pozná, jestli se mu tam bude líbit nebo ne. Dobrý letní tábor je požehnání pro dítě i rodiče. Špatný tábor ale může vaše dítě znechutit na další léta a o zdravotní či jiné újmě ani nemluvě.

A jak tedy ten „NEJ“ tábor vybrat?

                         Nejoptimálnější variantou je, pokud dítě jede na tábor, který pořádá vám známá organizace nebo oddíl (např. skaut). Tam se pak nemáte čeho bát, protože víte, do čeho a s kým dítě pouštíte. Vedení takového tábora většinou samo uspořádá schůzku s rodiči, kde jim předá potřebné informace jako je doba konání tábora, cena, program, jídelníček, seznam potřeb atd. Díky této plné informovanosti vás většinou nic nepřekvapí a děti se vám domů vrátí spokojené. 

            Jiné je tomu u táborů komerčních, o kterých se dozvíte z různých letáčků, plakátů, inzerátů, reklamy nebo vám o nich řeknou vaši známí. Tady už je ale potřeba být opatrnější a zjistit si vše potřebné, abyste následně nelitovali. Jestliže vedení tábora nepořádá předem žádnou informační schůzku, vyžádejte si osobní setkání s vedoucím a zajeďte se na tábor podívat. Nestyďte se na cokoli zeptat (jméno, věk, povolání, zaměstnání, zkušenosti s vedením táborů atd.). Není také na škodu si získané informace ještě někde ověřit, protože přece jenom svěřujete své dítě do rukou naprosto cizích lidí. Proto se při výběru tábora zajímejte o níže uvedené věci, abyste předešli případným nedorozuměním a problémům.

  1. DŮVĚRYHODNOST se zjišťuje velice obtížně, protože z žádného letáčku ani jiného propagačního materiálu se nedozvíte, jak se k vašim dětem budou na táboře chovat a jestli jim tam nic nehrozí. Papír snese všechno, ale realita může být naprosto jiná. Nejlepší tedy je, když vyberete tábor podle doporučení známých, kteří na něj svoje dítě již v minulosti poslali a byli spokojeni, což ale ne vždy jde. Proto pokud se vám organizátor tábora zdráhá poskytnout nějaké důležité informace, hledejte dál. Nebojte se věnovat čas a energii hledání referencí. Vyhnete se tak nepříjemnému překvapení.
  1. BEZPEČNOST všech účastníků tábora, by měla být prioritou každého pořadatele a všech vedoucích. Každý správný tábor je nahlášen na hygienickou stanici, ví o něm místní zdravotnické zařízení a obecní úřad. Zodpovědní vedoucí mají všechna potřebná oprávnění k provozování tábora a péči o děti, jsou proškolení a dbají o bezpečnost i při všech táborových činnostech. Tábor by také měl mít svůj přesně daný a vymezený „táborový řád“, který budou znát a respektovat děti i vedoucí. Zeptejte se také, jestli má tábor plán pro nouzové situace (potopa, požár …), protože nikdy nevíte, co se může stát.
  1. KVALIFIKACE – v současnosti bohužel žádný právní předpis pracovníkům tábora nenařizuje absolvovat odborná školení, aby tuto práci mohli vykonávat (výjimkou je pouze zdravotník). Hodně tak záleží na tom, kdo tábor pořádá. V organizaci, která má dlouholetou tradici nebo pracuje s dětmi celoročně, působí většinou zkušení vedoucí, kteří sami jako děti na tábory jezdili. Ne vždy tomu tak ale musí být. Proto se nebojte zeptat na zkušenosti vedoucích a na kritéria jejich výběru. Podle toho pak můžete posoudit, zda jim dítě svěříte nebo ne.
  1. HYGIENA - pokud se tábora účastní více než 30 dětí, je jeho provozovatel povinen tábor nahlásit na okresní hygienickou stanici v místě konání tábora. Základním předpisem, kterým by se měl provozovatel správného tábora řídit je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 148/2004, která obsahuje popis náležitostí pro výběr tábořiště, ubytovací prostory, vaření a stravování, práci zdravotníka atd. Proto se zajímejte, pro kolik dětí je tábor určen. Jestliže je tábor oficiálně připravován pro méně než 30 dětí, nebývá pod kontrolou hygienické stanice. Když je totiž oficiálně na táboře třeba jen 29 dětí, mohou takříkajíc klidně spát například na slámě, pít z jednoho hrnečku a potřebu vykonávat mezi smrčky. Pořadatelé táborů to znají, proto se menším počtem dětí někdy „elegantně“ zbaví povinnosti hygienická nařízení plnit a zároveň mají jistotu, že je žádná kontrola hygieniků nenavštíví, což je pro nás rodiče velice smutné zjištění. Proto bychom si i toto měli ohlídat.
  1. CENA by sice neměla být rozhodujícím kritériem při výběru tábora, přesto se musíme řídit tím, co nám naše finanční možnosti dovolí. Je třeba brát v úvahu, na jaký druh tábora dítě posílám, protože podle toho se náklady a tedy i ceny různých provozovatelů budou lišit. Cena dobrého tábora je stanovena tak, aby rodiče již neměli žádné další výdaje. Pokud tedy dáte dítěti kapesné, měli byste mít jistotu, že ho využije pouze pro vlastní potřebu a nikoli na doplatky za program. Je dobré si také zjistit, zda je v ceně obsaženo pojištění a jeho rozsah. Významnou položkou je také doprava, kterou ale někteří provozovatelé nezajišťují, což je důležitá informace. U komerčních provozovatelů je také třeba se ujistit, že uvedená cena je s DPH. Zajímejte se, jestli jsou v ceně zahrnuté celodenní výlety a vstupy. Doplácení mnoha podobných „drobností“ cenu tábora výrazně zvyšuje.
  1. STRAVOVÁNÍ – na kvalitním táboře je strava zajištěna 5× denně a je samozřejmě zajištěn i nepřetržitý pitný režim. Vybavení kuchyně odpovídá hygienickým předpisům a potraviny jsou správně uskladněny. Proto se nebojte zeptat hlavního vedoucího na zajištění stravování a zeptejte se také na jídelníček, který by měl být dostatečně pestrý. Pokud má vaše dítě potravinové alergie, zeptejte se, zdali to není problém, a zajímejte se o případnou úpravu jídelníčku, aby nenastaly komplikace, kdyby vaše dítě snědlo něco, co nesmí.
  1. ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ – na každém táboře by měl být po celou dobu přítomen zdravotník, který prošel příslušným školením a má oprávnění tuto funkci vykonávat. Ten vede po celou dobu konání tábora zdravotní dokumentaci, do které zaznamenává případné zdravotní komplikace. Zdravotník by se měl před nástupem dítěte na tábor zajímat o léky, které pravidelně užívá a po táboře rodičům předat veškeré informace o případných zdravotních komplikacích jejich dítěte, včetně informace o klíšťatech, které mohou být důležité při případném onemocnění. Zodpovědný zdravotník má také kontakt na nejbližšího dětského lékaře, který pomůže při vážnějších zraněních nebo onemocněních. Povinností rodičů naopak je před nástupem dítěte na tábor zajistit jeho lékařskou prohlídku a předat zdravotníkovi prohlášení o bezinfekčnosti.
  1. PROGRAM - tábor bez předem připraveného programu nemůže být kvalitní tábor. Měl by být co nejvíc různorodý a měl by dětem poskytovat dostatek prostoru k seberealizaci. Kvalitní táborový program dává dětem prostor k soutěžení a může je naučit i samostatnosti, týmové spolupráci a vůbec řadě dalších užitečných vlastností. Důležitou součástí bývá i velká táborová hra, jejíž motivace se prolíná celým programem a veškerým táborovým děním. Její zaměření je většinou patrné již z názvu tábora.

           Kromě výše uvedených bodů je také důležité, co vybraný tábor vašemu dítěti přinese. Na správný tábor totiž dítě neodjíždí proto, aby tam přečkalo pár dní, ale proto, aby si tábor užilo, něco nového se tam dozvědělo a naučilo a také, aby si dovezlo spoustu nových zážitků, na které možná bude vzpomínat celý život. Děti se na táboře učí řešit problémy bez pomoci rodičů, učí se říci o pomoc druhým lidem, učí se samostatnosti a zodpovědnosti, zvyšují si sebedůvěru, zkouší svou odvahu atd., což následně využijí ve škole i v běžném životě. Jestliže tedy vaše dítě chce jet na tábor, určitě mu nebraňte, ale naopak mu pomozte vybrat ten „nej“ tábor, aby si ho užilo a jednou mělo na co vzpomínat. A pokud jede dítě poprvé, není na škodu, když se domluví s kamarádem a na tábor odjedou spolu. Zcela jistě se mu občas po vás zasteskne a aspoň na to nebude samo. Přeji všem rodičům šťastnou ruku při výběru tábora a dětem jen ty nejkrásnější zážitky.