Registrace

*
*
*
*
* Pole je nutné vyplnit. Registrací souhlasíte s níže uvedenými registračními podmínkami.

Registrační podmínky pro registrování uživatelů internetových stránek www.jdemedoskoly.cz

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost www.scio.cz, s.r.o., se sídlem Pobřežní 34, Praha 8, IČ: 27156125, DIČ: CZ27156125, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100551 (dále jen „Společnost Scio“ nebo „Provozovatel“), je provozovatelem internetových stránek na adrese www.jdemedoskoly.cz (dále jen „Internetové stránky“).
 2. Tyto Registrační podmínky upravující registraci a práva a povinnosti registrovaných uživatelů Internetových stránek a dále práva a povinnosti Provozovatele související s registrací a činností uživatelů na Internetových stránkách.
 3. Všichni Registrovaní uživatelé Internetových stránek jsou při užívání služeb poskytovaných Provozovatelem na Internetových stránkách povinni dodržovat tyto registrační podmínky a povinnosti stanovené zákonem.

II.
REGISTRACE A POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ K REGISTRACI

 1. Registrovaný uživatel je oprávněn využívat služby Provozovatele poskytované na Internetových stránkách a určené výhradně pro Registrované uživatele.
 2. Registrovaným uživatelem se stává uživatel internetových stránek, který vyplní povinné údaje v registračním formuláři na internetových stránkách, vyplněný registrační formulář odešle (kliknutím na tlačítko „Registrovat“) a potvrdí svou registraci z emailové adresy zadané při registraci.
 3. Odesláním registračního formuláře zároveň udělí uživatel svůj souhlas se zněním těchto Registračních podmínek.
 4. Registrační formulář není možné odeslat, pokud nebudou vyplněna veškerá pole označená v tomto formuláři jako povinné údaje a zároveň, pokud uživatel neoznačí svůj souhlas se zněním těchto Registračních podmínek.
 5. Pokud uživatel při vyplňování registračního formuláře nebo v rámci užívání internetových stránek sdělí Provozovateli nějaké další údaje nad rámec údajů povinně vyplňovaných v registračním formuláři, je poskytnutí takových údajů dobrovolné a Poskytovatel je oprávněn takové údaje využít pro své potřeby, vždy ovšem v souladu se zákonem.
 6. Registrace je dokončena jejím potvrzením Provozovatelem. Po dokončení registrace se uživateli aktivuje jeho uživatelský účet (vytvoří se mu uživatelský profil), ke kterému bude mít uživatel přístup prostřednictvím svého uživatelského jména a hesla.
 7. Registrace ani správa uživatelského profilu není zpoplatněna.


III.
PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE, SOUHLAS UŽIVATELE SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ

 1. Uživatel Internetových stránek odesláním registračního formuláře a následným potvrzením registrace výslovně souhlasí s tím, že se stane Registrovaným uživatelem.
 2. Registrovaný uživatel se zavazuje, že přístupové heslo ke svému uživatelskému účtu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby na jeho uživatelský účet a k Údajům bez svého souhlasu.
 3. Veškeré údaje, včetně osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, týkající se Registrovaného uživatele poskytnuté Registrovaným uživatelem Provozovateli v registračním formuláři nebo kdykoliv později při využívání služeb na Internetových stránkách budou shromážděny a uchovány v databázi Registrovaných uživatelů spravované Poskytovatelem a dále s nimi bude nakládáno v souladu se zákonem a těmito registračními podmínkami.
 4. Registrovaný uživatel je povinen poskytnout pouze správné a aktuální osobní Údaje.
 5. Uživatel se zavazuje nezneužít cizí přihlašovací jméno a heslo.
 6. Uživatelem poskytnuté údaje mohou být používány Provozovatelem za účelem rozvoje a provozu poskytovaných služeb.
 7. Potvrzením těchto Registračních podmínek Uživatel uděluje svůj souhlas s tím, že je Provozovatel oprávněn v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zasílat Registrovaným uživatelům obchodní sdělení formou emailu nebo SMS. Registrovaný uživatel může kdykoliv souhlas se zasíláním takových obchodních sdělení zrušit.
 8. Potvrzením těchto Registračních podmínek Uživatel uděluje svůj souhlas s tím, že je Provozovatel oprávněn poskytnout Uživatelem poskytnuté údaje třetím osobám vyvíjejícím činnost související s tématem Internetových stránek, a to za splnění všech zákonných podmínek.
 9. Provozovatel je oprávněn zpřístupnit údaje o registrovaném uživateli orgánům činným v trestním řízení případně dalším osobám tehdy, pokud takový postup ukládá právní předpis.
 10. Registrovaný uživatel má právo přístupu k jím poskytnutým Údajům, jakož i další práva podle platné právní úpravy.
 11. Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení svého uživatelského účtu nebo změnu či vymazání veškerých Údajů z Databáze, a to prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu jvojacek@scio.cz.

IV.
PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

 1. Provozovatel se zavazuje zabezpečit Údaje proti zneužití.
 2. Provozovatel se zavazuje nakládat s Údaji v souladu se Zákonem a těmito Registračními podmínkami. Údaje budou zpracovávány za účelem:
  • poskytovávání služeb na Internetových stránkách či jiných služeb v rámci podnikatelské činnosti Provozovatele
  • čerpání výhod a slev poskytovaných Provozovatelem pouze Registrovaným uživatelům
  • pořádání her a soutěží Provozovatelem
  • statistické a marketingové účely, vč. zasílání obchodních sdělení Registrovaným uživatelům.
 3. Provozovatel je oprávněn odstranit uživatelský účet Registrovaného uživatele v případě, že:
  • má důvodné podezření, že Registrovaný uživatel jej používá v rozporu s platnými právními předpisy nebo v rozporu s dobrými mravy
  • Registrovaný uživatel užívá Internetové stránky ke komerčním a jiným účelům, které jsou způsobilé poškodit Provozovatele nebo třetí osoby
  • Registrovaný uživatel zneužívá, blokuje či narušuje stabilitu nebo chod  jakékoliv součásti Internetových stránek nebo služeb poskytovaných Provozovatelem nebo se o to zjevně pokouší
  • Registrovaný uživatel nenavštíví svůj uživatelský účet po dobu delší než 6 měsíců
  • Provozovatel má důvodné podezření, že skutečným uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba než Registrovaný uživatel.
  • Provozovatel má důvodné podezření, že Uživatel neuvedl pravdivé údaje o své osobě.

V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Registrovaný uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu s Provozovatelem v souvislosti s registrací a užíváním služeb Provozovatele na třetí osobu.
 2. Uživatel souhlasí s tím, že veškerá práva a povinnosti Provozovatele dle těchto Registračních podmínek, či vyplývající z poskytování služeb a provozu Internetových stránek vůči Registrovanému uživateli mohou být bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu Registrovaného uživatele postoupeny na třetí osoby.
 3. Tyto Registrační podmínky registrace jsou účinné počínaje dnem 1. 10. 2014 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Registračních podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel bude o takových změnách informovat přímo na Internetových stránkách.